خانه لیزر فرشته

خانه لیزر فرشته واقع در خیابان فرشته تهران یکی از مراکز لوکس لیزر واقع در تهران است. این مرکز مهجز به بهترین دستگاه های لیزر، مدیریت فوق العاده و پرسنل مجرب است.

دکتر مصطفی مهدوی نیا

دکتر مصطفی مهدوی نیا ، متخصص پوست، فارغ التحصیل مقطع عمومی از دانشگاه تهران و منتخب ۱۰ دانشجوی برتر این دانشگاه در سال ۸۵ و دارای مدرک بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی تهران است.